Over ons

Over ons

Oranje Ferbynt 
Sinds langere tijd is er sprake van een terugtredende overheid, die “ al dan niet uit een oogpunt van bezuiniging “ vele taken overlaat aan private partijen in de samenleving. Dit zichtbaar terugtreden van de overheid, ook in onze gemeente Tytsjerksteradiel, is een uiting van een algemene trend die niet alleen in Nederland plaatsvindt, maar ook in andere Westerse landen. Daardoor gaan er nu lacunes vallen in de samenleving. Niet alleen in financiële zin, maar ook in de infrastructuur van de samenleving, met name zoals die georganiseerd is in wat particulier initiatief heet, of wat ook valt aan te duiden als het maatschappelijk middenveld. Daar gaan de leemtes vallen, omdat er geen bredere vervangende structuren bestaan. Wat er wel is, is een bonte veelheid van (kleine en grote) organisaties, verenigingen, stichtingen en informele verbanden, die elk een eigen gerichtheid, doelstelling en bereik hebben. Toch zijn het deze organisaties die de ruggengraat van de gemeente uitmaken; zij maken dat een gemeente tot één gemeenschap wordt. Daar zitten veelal de gedreven vrijwilligers, de lokale helden, die veel opoffering, eigen geld, maar vooral ook tijd steken in initiatieven, die de gemeente maken tot wat zij nu is. Zij vormen het maatschappelijk cement van de gemeente. Buiten kijf staat het belang van het ook op langere termijn behouden van deze krachten die zorgen voor sociale cohesie in de lokale en regionale samenleving.
 
Mei elkoar en foar elkoar

De stichting keert geen winst uit aan het bestuur van de organisatie. De enige vorm van beloning is op basis van een onkostenvergoeding.
Het vermogen van de instelling wordt besteed in maatschappelijke en lokale projecten.
Het vermogen wordt beheerd door penningmeester Frans Haenen.
Oranje Ferbynt werft inkomsten via giften, legaten en fondsenwerving.
Het fonds richt zich op het creëren van ruimte voor actief burgerschap door mensen samen te brengen. Door het opzetten van verschillende projecten worden zo ontmoetingen tussen burgers, jong en oud, gecreëerd. Belangrijk om te weten is dat het fonds geen zelf uitvoerende taken verleent en juist investeert in tijd, geld en kennis. Samenwerkingen vinden plaats met andere organisaties en personen die in contact staan met de praktijk waarin het project zich zal ontwikkelen. Dit borgt de praktisch toepasbaarheid en oplossingsgerichtheid van het project binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Oranje Ferbynt ondersteunt projecten op een manier waardoor deze projecten binnen een bepaalde periode zelfstandig kunnen blijven bestaan zonder financiële inbreng van het fonds. Zo zorgt Oranje Ferbynt ervoor dat initiatieven ondersteund en ontwikkeld worden die in het teken staan van het samenbrengen van de burgers.
Dit actuele beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop Oranje Ferbynt werkt om zijn doelstellingen te bereiken. Dit plan is gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen voor de komende drie jaar.
Het ontwikkelen van de immateriéle poot
Als eerste zal de stichting zich richten op een tweetal projecten, waarbij in het eerste project de ontmoeting centraal staat. Dit project heeft tot doel om jong en oud, bestuur en burgers, profit en non profit, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen in een ongedwongen sfeer. Dit wordt een jaarlijks terugkerend initiatief waarin steeds een thema centraal staat.
In het tweede project staat de verbinding in het middelpunt middels een "maatjes" project. Dit initiatief koppelt een vrijwilliger 1-op-1 aan een deelnemer die wat extra hulp kan gebruiken op de digitale snelweg. De vrijwilliger is coach en beschikt over voldoende kennis. Het gebruik van de Wisdom of the crowd. Het project start kleinschalig ( wijk- en buurtgericht), maar kan worden opgeschaald van wijk- en buurtgericht (micro) naar dorp (macro) en gemeente (meso).
Het ontwikkelen van de materiéle poot
Door de stichting zal de ANBI status worden aangevraagd
Een ontmoeting zal worden geregeld met notarissen om het lokale gemeenschapsfonds onder de aandacht te brengen van deze doelgroep
Een ontmoeting zal worden geregeld met het Landelijk Bureau Fondsenwerving


Jong en oud verbinden: het doel van de nieuwjaarsbijeenkomst (Foto: Klaas Rozema).
Door het bieden van ondersteuning aan projecten in Tytsjerksteradiel willen we de kwaliteit van een leefbare samenleving bevorderen waarin verschillende generaties elkaar ontmoeten (zowel digitaal als fysiek) en men kennis deelt en zorgzaam is naar elkaar. Het fonds heeft een introducerende en stimulerende rol en werkt altijd samen met uitvoerende partners.Dit alles met respect voor de wijze waarop ieder mens zijn of haar leven zelf inricht. Allereerst zal de Stichting Oranje Ferbynt zich richten op het dorp Burgum.
Samenvattend: Het fonds schept ruimte voor actief burgerschap.
Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt het fonds altijd samen met andere organisaties of personen. Zij hebben een directe relatie met het werkveld waarvoor het project is bedoeld. Dit garandeert dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van de bevolking.  In elk project werkt het fonds toe naar participatie en verzelfstandiging, zodat het project ook zonder de financiële inbreng van het fonds kan blijven bestaan. Het fonds investeert in tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende taken . Het doel is een omgeving te creéren waarin burgerparticipatie er gewoon bij hoort en waar eenieder groot en klein, jong en oud zich onderdeel van voelt. Sleutelwoorden die in alle projecten terugkomen:
  • Actief burgerschap
  • Mogelijkheden en behoeften van de burger staan centraal
  • Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan het fonds niet zonder de steun van derden. Vrijwilligers, fondsen, bedrijven, sponsors en samenwerkingspartners geven het fonds de kans om vernieuwende projecten te starten.
De maatschappij, de samenleving dat zijn wij samen. Er is een groeiend besef dat we niet alles van de overheid kunnen verwachten maar dat we als lokale gemeenschap er samen voor staan om onze buurt, wijk, dorp en gemeente leefbaar te houden. Dat moeten we met elkaar doen. Met het initiëren en borgen van lokale initiatieven vanuit de bevolking wil Oranje Ferbynt een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving waarin burgerparticipatie er gewoon bij hoort en waar eenieder groot en klein, jong en oud zich onderdeel van voelt.Het geeft de regio meer eigen kracht en zo blijft de regio aantrekkelijk om in te leven, wonen en werken. Onze projecten/ activiteiten kunnen eenmalige of terugkerende activiteiten zijn. Ze hebben tot doel om de verbinding tussen inwoners van Tytsjerksteradiel en de generaties in Tytsjerksteradiel te vergroten zodat men zich meer enbeter verbonden voelt met de omgeving waarin geleefd wordt en dat elke inwoner zich opgenomen voelt in de maatschappij. Actief burgerschap en participatie zijn daarbij kernbegrippen.

Oranje Ferbynt brengt mensen samen en verbind